24th April 2010, Ek Madhavbaug at Kashish Film Festival